Categories
English Grammar Basic Gramatyka i składnia

Jak używać tego, co to jest w języku angielskim?

Jak używać WAS i WERE w języku angielskim?

„było” i „było” to czasowniki, których używamy w czasie przeszłym. W tym artykule opanujemy 3 różne zastosowania was i was oraz różnicę między was i was.

Different usages of ‘was’ and ‘were‘

WAS i WERE są używane w czasie przeszłym w trzech różnych sytuacjach. Oto następujące sytuacje:

 1. To describe a person or a thing in the PAST
 2. To name/rename a person or a thing in the PAST
 3. To say what someone WAS doing in the PAST

Advanced usages of ‘was’ and ‘were’

 1. To talk about what was done to something or somebody in the past at some time (past indefinite tense, passive voice)
 2. Was and were in subjunctive mood

Antes de ver estas situaciones por separado, comprendamos con qué usar ‘was’ y ‘were’.

WAS vs WERE

 • WAS = I, he, she, it & all singular noun names (singular subject)
 • WERE = we, you, they & all plural noun names (plural subject)

Singular noun names: Archit, Tom, Jyoti, doctor, singer, mother, car, bus, table, etc.
Plural noun names: students, parents, teachers, sisters, brothers, cars, buses, tables, etc.

WAS and WERE usages

1. Aby opisać osobę lub rzecz z przeszłości

Pierwszym użyciem słowa było lub było opisanie nieżyjącej osoby lub czegoś z przeszłości. Tutaj używamy wyrażenia przymiotnikowego lub przymiotnikowego po był lub był.

Structure: Subject + was/were + adjective

Examples:

 • was smart.
 • He was naughty in school.
 • She was careless last year.
 • She was close to me in college.
 • It was beautiful.
 • The movie was motivating.
 • Your family was really supportive.
 • Rahul was very arrogant in his childhood.
 • Jyoti was really cute.
 • was in Mumbai last week.
 • was about to cry.
 • You were hardworking.
 • They were very beautiful.
 • We were good at singing.
 • My friends were stupid.
 • We were with the right people.
 • The buses were in the wrong side.
 • Jon and I were amazing at acting. (Compound subject = Jon and I)

Note que estamos usando was y were para describir el sujeto en el pasado; estamos hablando de cómo era o era el sujeto en el pasado usando un adjetivo o una frase adjetiva.

2. Aby nazwać/zmienić nazwę osoby lub rzeczy w przeszłości

Drugim zastosowaniem było i było nadanie imienia osobie lub rzeczowi z przeszłości. Tutaj mówimy o tym, jaki temat był lub był w przeszłości. Używamy rzeczownika lub wyrażenia rzeczownikowego po był lub był.

Structure: Subject + was/were + noun

Examples:

 • was a teacher.
 • He was an amazing singer.
 • She was my love.
 • It was a crazy idea.
 • Jyoti was an artist.
 • Conor was an unbeatable fighter back in the days.
 • My father was a cook for some years.
 • You were my best friend.
 • We were friends.
 • They were terrible human beings.
 • My parents were my friends.

Note que estamos usando was y were para decir cuál fue o fue el sujeto en el pasado.

3. Aby powiedzieć, co ktoś robił w przeszłości

Trzecim użyciem słowa było i było mówienie o działaniu, które miało miejsce w przeszłości w określonym czasie. Tutaj mówimy o tym, co podmiot robił lub robił w przeszłości.

Structure: Subject + was/were + V1+ing

Examples:

 • He was sleeping.
 • was talking to her last night.
 • She was taking a class in the morning.
 • It was running fast.
 • Jacob was fighting yesterday.
 • The company was going through a bad time last year.
 • You were eating when I called.
 • They were not studying properly.
 • We were partying last night.
 • My neighbors were playing loud music.
 • Some people were fighting in the morning.

In the first two cases, was and were function as a linking verb (main verb), but here, was/were function as a helping verb (auxiliary verb).

Zauważ, że używamy i mieliśmy odnosić się do działania, które miało miejsce w przeszłości w pewnym momencie. Jeśli czas działania jest już zrozumiany lub nieznany, nie wspominaj o tym. W przeciwnym razie ważne jest, aby porozmawiać o czasie akcji. Te zdania są w czasie przeszłym ciągłym.

BYŁ lub BYŁ

Widzieliśmy już, że dość łatwo jest wybrać motyw, którego używamy, używając był lub był.

 • BYŁ = pojedynczy przedmiot
 • WERE = podmiot w liczbie mnogiej
 • Podmiot w liczbie pojedynczej = zaimki trzeciej osoby (On, ona, it), zaimki pierwszej osoby (tylko „ja”) i wszystkie nazwy rzeczowników w liczbie pojedynczej
 • Podmiot mnogi = zaimek pierwszej osoby (my), zaimek drugiej osoby (ty) i zaimek trzeciej osoby (oni) oraz wszystkie nazwy rzeczowników w liczbie mnogiej

Uwaga: mówiąc o dowolnym z tych trzech przypadków, używając zaimków nieokreślonych jako podmiotu, użyj „było”, ponieważ są one uważane za liczbę pojedynczą w języku angielskim. Oto niektóre z najczęstszych zaimków nieokreślonych:

someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere

Examples:

 • Everyone was nice to me. ✅
 • Everyone were nice to me. ❌
 • Someone was following me last night. ✅
 • Someone were following me last night. ❌
 • Everything was beautiful. ✅
 • Everything were beautiful. ❌
 • Nobody was speaking in the class. ✅
 • Nobody were speaking in the class. ❌

Advanced usages of ‘was’ and ‘were

1. Aby porozmawiać o tym, co zrobiono czemuś lub komuś (czas przeszły nieokreślony, strona bierna)

Tutaj używamy było i mieliśmy mówić o tym, co zrobiono w przeszłości. Zdania tutaj są w głosie biernym, a nacisk kładziony jest na to, na kogo lub na co się działo, a nie na sprawcę działania.

Structure: Subject + was/were + V3 + (by object)

Active: He called a meeting.
Passive: A meeting was called (by him).

Active: Someone stole my cars last night.
Passive: My cars were stolen last night.

More examples:

 • Some people were arrested last week.
 • Your mother was taken to the hospital in the morning.
 • The meeting was called off before I could reach there.
 • This song was written last year.
 • Many people were fired because of the pandemic.

2. If I was or If I were

Esta es una situación más en la que las personas se confunden sobre qué usar: was o were.

Jeśli piszesz zdanie w trybie łączącym, używamy czasownika „było” z podmiotami w liczbie pojedynczej i mnogiej. Byli w trybie łączącym mówi o wyimaginowanej lub nierzeczywistej sytuacji.

Examples:

 • Gdybym byłpsem, ugryzłbym cię.
 • Gdyby był twoim ojcem, nie pozwoliłby ci tego zrobić.
 • Gdybym byłbogaty, wyszłaby za mnie.
 • Gdyby była moją żoną, nigdy bym jej nie opuścił.
 • Żałuję, że był wobec niej lojalny.
 • Żałował, że urodziła się w postępowej rodzinie.

Zauważ, że wszystkie te zdania odnoszą się do sytuacji niemożliwych lub nierealistycznych. W tym przypadku nie stosujemy zgodności podmiotu z orzeczeniem. Gdybyś użył „był” z pojedynczym tematem, nie byłoby to całkowicie błędne; byłoby to jednak niepoprawne gramatycznie.

Jednak w nieformalnych rozmowach możemy użyć słowa „było” z pojedynczym tematem w trybie łączącym.

 • If I was rich, I wouldn’t live here.
 • If he was good at speaking, he would get selected.
 • If she was my girlfriend, I would never leave her.

More WAS and WERE examples

 • I was in hurry when you called.
 • She was furious last night.
 • Jonny was about to cry when he was given the award.
 • Most of my family members were present there.
 • If I were a magician, I would pull a pigeon out of my pocket.
 • He was in Rome last year.
 • Nobody was listening to me in the meeting.
 • Everyone was treated well in the party.

¡Prueba el siguiente ejercicio para comprobar tu comprensión del tema!

Practice set!

 1. He __ looking for you last night.
 2. She ___ upset with you.
 3. I wish she __ my girlfriend.
 4. If he __ my friend, I would not let him hang out with those guys.
 5. Let’s suppose I __ with you right now. What would you do?
 6. You brag about your home as if it __ a paradise.
 7. Everything __ done properly.
 8. I __ called out by a professional fighter.
 9. You __ amazing last night.
 10. Most people __ not taught about earning money.

Answers:

 1. was
 2. was
 3. were
 4. were
 5. were
 6. were
 7. was
 8. was
 9. were
 10. were

Może Ci się spodobać