Categories
Często zadawane pytania English Grammar Basic

Gdzie umieszczasz datę pobrania w APA?

Jak podać datę pobrania dla formatu APA Cytat powinien kończyć się słowem „sRetrieved”, po którym następuje data uzyskania dostępu do witryny, zapisana w formacie „dzień miesiąca, rok”. Następnie po dacie należy umieścić przecinek, słowo „sfrom” oraz adres internetowy odwiedzanej strony internetowej. Na przykład: Smith, J. „Studies in Sociology”. Socjologia online. Co prowadzi do: przewodnika cytowania […]

Categories
English Grammar Basic Häufig gestellte Fragen

Wo tragen Sie das Abrufdatum in APA ein?

So zitieren Sie das Abrufdatum für das APA-Format Das Zitat sollte mit dem Wort „sRetrieved“ enden, gefolgt von dem Datum, an dem Sie auf die Website zugegriffen haben, geschrieben im Format „Monat, Tag, Jahr“. Dem Datum folgt dann ein Komma, das Wort „sfrom“ und die Webadresse der aufgerufenen Website. Zum Beispiel: Smith, J. „Studies in […]

Categories
English Grammar Basic FAQ

Où mettez-vous la date de récupération dans APA ?

Comment citer la date de récupération pour le format APA La citation doit se terminer par le mot “Récupéré”, suivi de la date à laquelle vous avez accédé au site Web, écrite au format “jour du mois, année”. La date doit ensuite être suivie d’une virgule, du mot “sfrom” et de l’adresse Web du site […]

Categories
English Grammar Basic FAQs

Where do you put the retrieval date in APA?

How to Cite the Retrieval Date for APA Format The citation should conclude with the word sRetrieved, followed by the date you accessed the website, written in the format of smonth day, year. The date should then be followed by a comma, the word sfrom, and the Web address of the website accessed. For example: […]